Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AntoniaLifestyle28, s.r.o., sídlom Hlavná 119, 040 01 Košice, Slovenská republika identifikačné číslo: 48318809, spoločnosť zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 37992/V pre poskytovanie služieb prostredníctvom on-line obchodu bežiaceho na platforme www.macingova.com

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) obchodnej spoločnosti AntoniaLifestyle28, s.r.o. sídlom Hlavná 119, 040 01 Košice, Slovenská republika, identifikačné číslo: 48318809, spoločnosť zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 37992/V (ďalej len “poskytovateľ”) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len “zmluva o poskytovaní služieb”) uzatvárané medzi poskytovateľom a objednávateľom (ďalej len “užívateľ”) prostredníctvom aplikácie poskytovateľa. Aplikácia je poskytovateľom umiestnená na webovom rozhraní on-line obchodu na platforme “www.macingova.com”.
Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky poskytovateľa na platforme “www.macingova.com” (ďalej len “webová stránka”) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. V rámci využívania webovej stránky poskytovateľ umožňuje vyhľadávanie, informácie o knihách, predaj elektronických kníh (e-knihy.Služby webového rozhrania na platforme “www.macingova.com” môže využívať fyzická osoba, spôsobilá k všetkým právam a povinnostiam, ale aj osoba maloletá pod dohľadom svojich zákonných zástupcov a s ich súhlasom.
Za službu sa považuje sprístupnenie elektronickej knihy v špeciálnej aplikácii poskytovateľa užívateľovi. Za túto službu platí užívateľ poskytovateľovi poplatok.
Znenie obchodných podmienok môže poskytovateľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

Pre využívanie služieb on-line obchodu sa užívateľ musí zaregistrovať.
Pri registrácii na webovej stránke a pri využívaní služieb poskytovateľa je užívateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky svoje údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je užívateľ pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené užívateľom v užívateľskom účte a pri používaní aplikácií sú poskytovateľom považované za správne.
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Užívateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany užívateľa. Poskytovateľ neberie zodpovednosť ani za zabudnutie týchto údajov.
Užívateľ nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Poskytovateľ nie je zodpovedný za zneužitie účtu užívateľa.
Užívateľ môže použiť svoje užívateľské meno a heslo pre registráciu obmedzeného počtu zariadení. Na základe registrácie objednávateľa vykonanej na webovej stránke môže užívateľ pristupovať do svojho používateľského rozhrania prostredníctvom aplikácie na platforme www.macingova.com. Zo svojho užívateľského rozhrania v aplikácii www.macingova.com môže užívateľ využívať služby poskytovateľa (ďalej len “užívateľský účet”).
Poskytovateľ môže obmedziť užívateľovi prístup k užívateľskému účtu v aplikácii a to najmä v prípade, kedy užívateľ neumožní aplikácii počas požadovanej doby spojenie so serverom, a to bez náhrady. Opätovný prístup získa aplikácia k užívateľskému účtu až v prípade, keď používateľ opätovne zadá svoje užívateľské meno a heslo a toto bude overené s jeho registráciou.
Poskytovateľ môže obmedziť užívateľovi prístup k užívateľskému účtu a to v prípade, kedy užívateľ poruší svoje povinnosti zo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane obchodných podmienok), a to bez náhrady.
Užívateľ berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.
Užívateľ nie je oprávnený nejakým spôsobom maskovať alebo utajovať svoju IP adresu alebo geografickú polohu.

3. ELEKTRONICKÉ KNIHY A ZARIADENIA

Užívateľ berie na vedomie, že elektronické knihy sú chránené autorským zákonom, zabezpečené proti kopírovaniu a šíreniu a zaväzuje sa, že knihy nebude modifikovať, nezneužije ich a nebude ich poskytovať ďalej, šíriť ani realizovať také kroky, ktoré by mali za cieľ narušiť ochranu poskytovaných elektronických kníh. Užívateľ je zodpovedný za škodu, ktorá takýmto jeho správaním môže vzniknúť.
Užívateľ si je vedomý toho, že knihy možno čítať len na niektorých technických zariadeniach, a to na tých, ktoré majú potrebné softvérové vybavenie pre využívanie služieb najmä aplikácia www.macingova.com.

Ak používateľ nemá potrebné softwarové vybavenie, poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť čítania diela na platforme www-macingova.com.
Poskytovateľ má právo zrušiť užívateľský účet bez náhrady, ak užívateľ poruší svoje záväzky najmä záväzok knihy nemodifikovať, nezneužiť, nešíriť a nerealizuje kroky vedúce k narušeniu ochrany elektronických kníh. Ak dôjde k takémuto zrušeniu užívateľského účtu, stratí objednávateľ možnosť prihlásiť sa do svojho užívateľského rozhrania, všetok prístup ku knihám a tiež prístup ku knihám už zakúpeným.
Aplikácia www.macingova.com (čítačka), prostredníctvom ktorej bude mať užívateľ prístup ku knihám, si môže sama vyžiadať update (ak to bude potrebné) a užívateľ ho musí strpieť. Ak updatu na danej čítačke zabráni, aplikácia sa deaktivuje a užívateľ na tejto čítačke dočasne stratí ku knihám prístup. Tento mu bude obnovený po update aplikácie.

4. UZAVRETIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

Jednotlivé webové rozhrania na platforme www.macingova.com obsahuje zoznam elektronických kníh ponúkaných poskytovateľom k využívaniu a to vrátane ceny služby pre jednotlivé elektronické knihy. Ceny služieb ponúkaných elektronických kníh sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Zmluva o poskytovaní služieb vzniká medzi objednávateľom a poskytovateľom registrácií.
Objednávateľ si môže knihu objednať spôsobom, “pridať do košíka”, keď si pridá knihu do svojho elektronického košíka na webovom rozhraní. Platba za knihu je možné vykonať pomocou aplikácie PayPal. Pri objednávaní kníh poskytovateľ pracuje s údajmi uvedenými pri registrácii. Tieto údaje sú poskytovateľom považované za správne a používateľ za ich správnosť zodpovedá.
Ponuka využívania služieb elektronických kníh a ich ceny zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Cena knihy sa vzťahuje na moment platby, nie na moment pridanie do košíka. Objednávateľ uhradí uvedenú čiastku prostredníctvom platobnej karty cez webové rozhranie poskytovateľa platieb.
Poskytovateľ zakúpené knihy sprístupní až vtedy, keď je o realizácii a priebehu platby informovaný týmito partneri, čo je obvykle online okamžite.
Poskytovateľ prehlasuje, že platobné služby pre platobné metódy, platby pomocou platobných kariet zabezpečuje priamo poskytovateľ AntoniaLifestyle28, s.r.o., IČO 48 318 809, sídlo Hlavná 119, 040 01 Košice. AntoniaLifestyle28, s.r.o.. poskytuje platobné služby z obchodného aj technického hľadiska a realizuje platobné transakcie na svoj účet a svoje obchodné meno. Prípadné reklamácie a otázky na platobné transakcie môže zákazník smerovať priamo na AntoniaLifestyle28, s.r.o. písomne na adresu sídla spoločnosti, alebo emailom admin@macingova.com

5. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Služby poskytované poskytovateľom môžu byť využívané len na zákonné účely. Všetka činnosť, ktorá je vykonávaná v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, je zakázaná. Objednávateľ prehlasuje, že poskytovateľ nenesie právnu zodpovednosť za škody spôsobené v súlade s užívaním voči objednávateľovi ani tretím stranám.
V prípade zistenia akýchkoľvek závad je užívateľ povinný ihneď informovať poskytovateľa.
Užívateľ nie je oprávnený podnikať akékoľvek kroky, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku aplikácie alebo servera.
Užívateľ sa zaväzuje, že sa nebude snažiť prelomiť ochranu autorských práv a ďalšie predpisy, ktorými sa riadi ochrana duševného vlastníctva.
Užívateľ berie na vedomie, že nie je oprávnený rozmnožovať, kopírovať, distribuovať, predávať, prenášať obsah webu a elektronických kníh, meniť, upravovať či inak zasahovať do webu alebo elektronických kníh.
Užívateľ si je vedomý, že nemôže šíriť získané knihy a pokiaľ tieto knihy rozšíri, je zodpovedný za škodu a môže po ňom byť vymáhaná náhrada spôsobenej škody.
Ak bude zistená snaha o porušení pravidiel, bude užívateľ pokutovaný a bude mu bez náhrady odobratý prístup k užívateľskému účtu.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Predávajúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých poskytnutých osobných údajoch, chrániť ich pred stratou, odcudzením, poškodením, neoprávneným prístupom a neoprávneným rozširovaním. Predávajúci je oprávnený sprístupňovať osobné údaje tretím osobám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.
2. Kupujúci podpisom Zmluvy alebo odoslaním objednávky alebo emailovej objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov v rozsahu a spôsobom podľa tohto článku a udeleného súhlasu. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
3. Predávajúci je na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov oprávnená získavať a spracúvať v informačných systémoch údaje Kupujúceho a/ alebo údaje súvisiace s Kupujúcim, ktorými sú:

a) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo Klienta, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, identifikačné údaje osoby oprávnenej konať v mene Klienta, alebo meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b) telefónne číslo/čísla, e-mailovú adresu/adresy alebo iné kontaktné a identifikačné údaje Kupujúceho, fakturačnú adresu, označenie osôb a zamestnancov Kupujúceho oprávnených vykonávať v jeho mene podľa Zmluvy, ako aj ďalšie údaje, ktoré sú súčasťou Zmluvy, 
c) údaje o vyúčtovaní služieb, výška neuhradených záväzkov, ako aj iné údaje, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením Zmluvy.

Osoby oprávnené konať v mene Kupujúceho sa považujú za Dotknuté osoby a osoby, ktoré určí a oznámi Kupujúci Predávajúcemu, aby za neho objednávali a preberali uhradené Produkty podľa Zmluvy, sú pomenované ako Zodpovedné osoby.

Predávajúci bude spracúvať údaje podľa tohto článku v nevyhnutnom rozsahu na účely:

a.a) uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny a ukončenia, 
a.b) fakturácie, prijímania a zúčtovania platieb, vedenia, vymáhania a postupovania pohľadávok, poskytovania starostlivosti o Klienta vrátane vybavovania sťažností a reklamácií a zodpovedania otázok Klienta alebo osoby konajúcej v mene Klienta, 
a.c) priameho marketingu, prípadne 
a.d) na iné účely a v inom rozsahu, ak to dovoľuje alebo stanovuje osobitný právny predpis.

4. Kupujúci je uzrozumený s tým, že hovory na zákazníckych linkách Predávajúceho môžu byť zaznamenávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, pričom je o tejto skutočnosti povinný informovať Dotknuté osoby. 
5. Predávajúci sa zaväzuje, že na zaznamenávanie hovorov bude Kupujúci a/alebo Dotknutá osoba a/alebo Zodpovedná osoba na úvod hovoru upozornená, pričom za súhlas s touto formou získania a spracovania údajov sa považuje aj súhlas získaný počas volania, ak volajúcej/volanej osobe je daná možnosť takéto volanie odmietnuť alebo ho zrušiť. Na spracovanie osobných údajov získaných v súvislosti s telefonickým hovorom na zákaznícku linku Spoločnosti sa vzťahujú ustanovenia tohto článku.
6. Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas podľa tohto článku VOP dobrovoľne, na dobu neurčitú, až do jeho písomného odvolania.
7. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu.
8. Predávajúci má vypracovaný Bezpečnostný projekt a všetku potrebnú dokumentáciu v oblasti ochrany osobných údajov, spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o., so sídlom Kováčova 61, PSČ: 049 42, IČO: 50 528 041, webové sídlo: www.osobnyudaj.sk, pričom dohľadom nad dodržiavaním zákona je poverený: Ing. Tomáš Dopirák, kontaktné údaje:dopirak@osobnyudaj.sk +421 907 292 832, dopirak@osobnyudaj.skdopirak@osobnyudaj.sk, číslo skúšky: 273/2013.

7. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1 V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie Predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je k dispozícii na stiahnutie na na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Poskytovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť zoznam elektronických kníh.
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom rozhraní na platforme “www.macingova.com”.
Registráciou objednávateľ zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami poskytovateľa.

V Košiciach, 1.10.2017

Rada Vás budem informovať

Prihláste sa na odber nových, zdravých receptov a zaujímavých informácií.

Copyright 2018 AntoniaLifeStyle28 s.r.o. Všetky práva vyhradené - Vytvoril NeoPixel.sk

Máte otázku? Napíšte nám.

Máte otázku ohľadom donášky?
Zavolajte nám.

  • Pondelok - Piatok: 08:00 - 17:00
  • Sobota: 09:00 - 12:00
  • Nedeľa: Zatvorené

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.