Prevádzkovateľom webovej stránky “macingova.com” je spoločnosť AntoniaLifestyle28, s.r.o., so sídlom Hlavná 119, 040 01 Košice, Slovenská republika (identifikačné číslo: 48318809), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 37992/V.

Prevádzkovateľom predaja médií (v tlačenej a elektronickej podobe) cez eshop “macingova.com”  je spoločnosť AntoniaLifestyle28, s.r.o., so sídlom Hlavná 119, 040 01 Košice, Slovenská republika (identifikačné číslo: 48318809), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 37992/V.

Prevádzkovateľom donášky stravy cez eshop “macingova.com” pre Slovenskú republiku (Košický kraj, Prešovský kraj) je spoločnosť EVENT 4 YOU s.r.o., so sídlom Dlhý rad 1433/30, 085 01 Bardejov, Slovenská republika (identifikačné číslo: 48141909), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 31435/P.

Prevádzkovateľom donášky stravy pre Slovenskú republiku (Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj) je spoločnosť Weomax Group s.r.o., so sídlom Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Česká republika (identifikačné číslo: 02778815), vedená u Městského soudu v Praze pod číslom C 223593.

Prevádzkovateľom donášky stravy pre Českú republiku je spoločnosť Weomax Group s.r.o., so sídlom Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Česká republika (identifikačné číslo: 02778815), vedená u Městského soudu v Praze pod číslom C 223593.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len “zmluva o poskytovaní služieb”) uzatvárané medzi prevádzkovateľom a objednávateľom (ďalej len “užívateľ”) prostredníctvom aplikácie poskytovateľa. Aplikácia je prevádzkovateľom umiestnená na webovej adrese  “macingova.com”.
Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky “macingova.com” (ďalej len “webová stránka”) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. V rámci využívania webovej stránky prevádzkovateľ umožňuje vyhľadávanie, informácie o knihách, predaj tlačových a elektronických médií, predaj donášky stravy. Služby webovej stránky môže využívať fyzická osoba, spôsobilá k všetkým právam a povinnostiam, ale aj osoba maloletá pod dohľadom svojich zákonných zástupcov a s ich súhlasom.
Znenie obchodných podmienok môže poskytovateľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

Pre využívanie služieb on-line obchodu sa užívateľ musí zaregistrovať.
Pri registrácii na webovej stránke a pri využívaní služieb poskytovateľa je užívateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky svoje údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je užívateľ pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené užívateľom v užívateľskom účte a pri používaní aplikácií sú poskytovateľom považované za správne.
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Užívateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany užívateľa. Poskytovateľ neberie zodpovednosť ani za zabudnutie týchto údajov.
Užívateľ nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Poskytovateľ nie je zodpovedný za zneužitie účtu užívateľa.
Užívateľ môže použiť svoje užívateľské meno a heslo pre registráciu obmedzeného počtu zariadení. Na základe registrácie objednávateľa vykonanej na webovej stránke môže užívateľ pristupovať do svojho používateľského rozhrania prostredníctvom webovej stránky. Zo svojho užívateľského rozhrania môže užívateľ využívať služby poskytovateľa (ďalej len “užívateľský účet”).
Poskytovateľ môže obmedziť užívateľovi prístup k užívateľskému účtu v aplikácii a to najmä v prípade, kedy užívateľ neumožní aplikácii počas požadovanej doby spojenie so serverom, a to bez náhrady. Opätovný prístup získa aplikácia k užívateľskému účtu až v prípade, keď používateľ opätovne zadá svoje užívateľské meno a heslo a toto bude overené s jeho registráciou.
Poskytovateľ môže obmedziť užívateľovi prístup k užívateľskému účtu a to v prípade, kedy užívateľ poruší svoje povinnosti zo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane obchodných podmienok), a to bez náhrady.
Užívateľ berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.
Užívateľ nie je oprávnený nejakým spôsobom maskovať alebo utajovať svoju IP adresu alebo geografickú polohu.

3. ELEKTRONICKÉ KNIHY A ZARIADENIA

Užívateľ berie na vedomie, že elektronické knihy sú chránené autorským zákonom, zabezpečené proti kopírovaniu a šíreniu a zaväzuje sa, že knihy nebude modifikovať, nezneužije ich a nebude ich poskytovať ďalej, šíriť ani realizovať také kroky, ktoré by mali za cieľ narušiť ochranu poskytovaných elektronických kníh. Užívateľ je zodpovedný za škodu, ktorá takýmto jeho správaním môže vzniknúť.
Užívateľ si je vedomý toho, že knihy možno čítať len na niektorých zariadeniach, a to na tých, ktoré majú potrebné softvérové vybavenie pre využívanie služieb na webe “macingova.com”.

Ak používateľ nemá potrebné softwarové vybavenie, poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť čítania diela.
Poskytovateľ má právo zrušiť užívateľský účet bez náhrady, ak užívateľ poruší svoje záväzky najmä záväzok knihy nemodifikovať, nezneužiť, nešíriť a nerealizuje kroky vedúce k narušeniu ochrany elektronických kníh. Ak dôjde k takémuto zrušeniu užívateľského účtu, stratí objednávateľ možnosť prihlásiť sa do svojho užívateľského rozhrania, všetok prístup ku knihám a tiež prístup ku knihám už zakúpeným.
Aplikácia, prostredníctvom ktorej bude mať užívateľ prístup ku knihám, si môže sama vyžiadať update (ak to bude potrebné) a užívateľ ho musí strpieť.

4. UZAVRETIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

Jednotlivé webové rozhrania na platforme “macingova.com” obsahujú produkty, ponúkané prevádzkovateľmi k využívaniu a to vrátane ceny služby pre jednotlivé produkty. Ceny služieb ponúkaných produktov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Zmluva o poskytovaní služieb vzniká medzi objednávateľom a prevádzkovateľom danej služby.
Objednávateľ si môže produkt objednať spôsobom, “pridať do košíka”, keď si pridá produkt do svojho elektronického košíka na webovom rozhraní. Platbu za produkt je možné vykonať kartou online (v prípade médií), prevodom na účet, alebo dobierkou. Pri objednávaní produktov poskytovateľ pracuje s údajmi uvedenými pri registrácii. Tieto údaje sú poskytovateľom považované za správne a používateľ za ich správnosť zodpovedá.
Ponuka využívania služieb a ich ceny zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Cena produktov sa vzťahuje na moment platby, nie na moment pridania do košíka. Objednávateľ uhradí uvedenú čiastku prostredníctvom platobnej karty cez webové rozhranie poskytovateľa platieb.
Poskytovateľ prehlasuje, že platby pomocou platobných kariet zabezpečuje spoločnosť Stripe.com a realizuje platobné transakcie na svoj účet a svoje obchodné meno. Prípadné reklamácie a otázky na platobné transakcie môže zákazník smerovať priamo na AntoniaLifestyle28, s.r.o. písomne na adresu sídla spoločnosti, alebo emailom admin@macingova.com

5. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Služby poskytované poskytovateľom môžu byť využívané len na zákonné účely. Všetka činnosť, ktorá je vykonávaná v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, je zakázaná. Objednávateľ prehlasuje, že poskytovateľ nenesie právnu zodpovednosť za škody spôsobené v súlade s užívaním voči objednávateľovi ani tretím stranám.
V prípade zistenia akýchkoľvek závad je užívateľ povinný ihneď informovať poskytovateľa.
Užívateľ nie je oprávnený podnikať akékoľvek kroky, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku aplikácie alebo servera.
Užívateľ sa zaväzuje, že sa nebude snažiť prelomiť ochranu autorských práv a ďalšie predpisy, ktorými sa riadi ochrana duševného vlastníctva.
Užívateľ berie na vedomie, že nie je oprávnený rozmnožovať, kopírovať, distribuovať, predávať, prenášať obsah webu a elektronických kníh, meniť, upravovať či inak zasahovať do webu alebo elektronických kníh.
Užívateľ si je vedomý, že nemôže šíriť získané produkty a pokiaľ tieto produkty rozšíri, je zodpovedný za škodu a môže po ňom byť vymáhaná náhrada spôsobenej škody.
Ak bude zistená snaha o porušení pravidiel, bude užívateľ pokutovaný a bude mu bez náhrady odobratý prístup k užívateľskému účtu.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ/prevádzkovatelia sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých poskytnutých osobných údajoch, chrániť ich pred stratou, odcudzením, poškodením, neoprávneným prístupom a neoprávneným rozširovaním. Prevádzkovateľ je oprávnený sprístupňovať osobné údaje tretím osobám iba na základe pravidiel popísaných v dokumente Zásady ochrany osobných údajov.

7. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1 V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie Predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je k dispozícii na stiahnutie na na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť zoznam aj obsah produktov a služieb.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom rozhraní na platforme “macingova.com”.
Registráciou objednávateľ zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami poskytovateľa.

V Košiciach, 26.10.2020

Máte otázku? Napíšte nám.

Máte dotaz ohledně rozvozu?
Zavolejte nám.