Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AntoniaLifestyle28, s.r.o., sídlem Hlavná 119, 040 01 Košice, Slovenská republika identifikačné číslo: 48318809, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka číslo 37992 / V pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu běžícího na platformě www .macingova.sk

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) obchodní společnosti AntoniaLifestyle28, sro sídlem Hlavná 119, 040 01 Košice, Slovenská republika, identifikační číslo: 48318809, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka číslo 37992 / V (dále jen “poskytovatel”) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen “smlouva o poskytování služeb”) uzavírané mezi poskytovatelem a objednatelem (dále jen “uživatel”) prostřednictvím aplikace poskytovatele. Aplikace je poskytovatelem umístěna na webovém rozhraní on-line obchodu na platformě “www.macingova.sk”.
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky poskytovatele na platformě “www.macingova.sk” (dále jen “webová stránka”) a další související právní vztahy. V rámci využívání webové stránky poskytovatel umožňuje vyhledávání, informace o knihách, prodej elektronických knih (e-knihy.Služby webového rozhraní na platformě “www.macingova.sk” může využívat fyzická osoba, způsobilá k právům a povinnostem, ale i osoba nezletilá pod dohledem svých zákonných zástupců as jejich souhlasem.
Za službu se považuje zpřístupnění elektronické knihy ve speciální aplikaci poskytovatele uživateli. Za tuto službu platí uživatel poskytovateli poplatek.
Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vznikající po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Pro využívání služeb on-line obchodu se uživatel musí zaregistrovat.
Při registraci na webové stránce a při využívání služeb poskytovatele je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv změně povinný aktualizovat.Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při používání aplikací jsou poskytovatelem považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele. Poskytovatel nebere odpovědnost ani za zapomenutí těchto údajů.
Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Poskytovatel není odpovědný za zneužití účtu uživatele.
Uživatel může použít své uživatelské jméno a heslo pro registraci omezeného počtu zařízení. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní prostřednictvím aplikace na platformě www.macingova.sk. Ze svého uživatelského rozhraní v aplikaci www.macingova.sk může uživatel využívat služeb poskytovatele (dále jen “uživatelský účet”).
Poskytovatel může omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu v aplikaci a to zejména v případě, kdy uživatel neumožní aplikaci po požadovanou dobu spojení se serverem, a to bez náhrady. Opětovný přístup získá aplikace k uživatelskému účtu až v případě, kdy uživatel opětovně zadá své uživatelské jméno a heslo a toto bude ověřeno s jeho registrací.
Poskytovatel může omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu a to v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), a to bez náhrady.
Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.
Uživatel není oprávněn nějakým způsobem maskovat nebo utajovat svou IP adresu nebo geografickou polohu.

3. ELEKTRONICKÉ KNIHY A ZAŘÍZENÍ

Uživatel bere na vědomí, že elektronické knihy jsou chráněny autorským zákonem, zabezpečeny proti kopírování a šíření a zavazuje se, že knihy nebude modifikovat, nezneužije je a nebude je poskytovat dál, šířit ani realizovat takové kroky, které by měly za cíl narušit ochranu poskytovaných elektronických knih. Uživatel je odpovědný za škodu, která takovým jeho chováním může vzniknout.
Uživatel si je vědom toho, že knihy lze číst pouze na některých technických zařízeních, a to na těch, které mají potřebné softwarové vybavení pro využívání služeb zejména aplikace www.macingova.sk.

Pokud uživatel nemá potřebné softwarové vybavení, poskytovatel neodpovídá za nemožnost čtení díla na platformě www-macingova.sk.
Poskytovatel má právo zrušit uživatelský účet bez náhrady, pokud uživatel poruší své závazky zejména závazek knihy nemodifikovat, nezneužít, nešířit a nerealizuje kroky vedoucí k narušení ochrany elektronických knih.Pokud dojde k takovému zrušení uživatelského účtu, ztratí objednatel možnost přihlásit se do svého uživatelského rozhraní, veškerý přístup ke knihám a také přístup ke knihám již zakoupeným.
Aplikace www.macingova.sk (čtečka), jejímž prostřednictvím bude mít uživatel přístup ke knihám, si může sama vyžádat update (pokud to bude nutné) a uživatel ho musí strpět. Pokud updatu na dané čtečce zabrání, aplikace se deaktivuje a uživatel na této čtečce dočasně ztratí ke knihám přístup. Tento mu bude obnoven po update aplikace.

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Jednotlivé webové rozhraní na platformě www.macingova.sk obsahuje seznam elektronických knih nabízených poskytovatelem k využívání a to včetně ceny služby pro jednotlivé elektronické knihy. Ceny služeb nabízených elektronických knih jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
Smlouva o poskytování služeb vzniká mezi objednatelem a poskytovatelem registrací.
Objednatel si může knihu objednat způsobem, “přidat do košíku”, když si přidá knihu do svého elektronického košíku na webovém rozhraní. Platba za knihu je možné provést pomocí aplikace PayPal. Při objednávání knih poskytovatel pracuje s údaji uvedenými při registraci. Tyto údaje jsou poskytovatelem považovány za správné a uživatel za jejich správnost odpovídá.
Nabídka využívání služeb elektronických knih a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Cena knihy se vztahuje na moment platby, ne na moment přidání do košíku. Objednatel uhradí uvedenou částku prostřednictvím platební karty přes webové rozhraní poskytovatele plateb.
Poskytovatel zakoupené knihy zpřístupní až tehdy, když je o realizaci a průběhu platby informován těmito partneři, což je obvykle online okamžitě.
Poskytovatel prohlašuje, že platební služby pro platební metody, platby pomocí platebních karet zajišťuje přímo poskytovatel AntoniaLifestyle28, sro, IČO 48 318 809, sídlo Hlavná 119, 040 01 Košice. AntoniaLifestyle28, sro.poskytuje platební služby z obchodního i technického hlediska a realizuje platební transakce na svůj účet a své obchodní jméno. Případné reklamace a dotazy na platební transakce může zákazník směřovat přímo na AntoniaLifestyle28, sro písemně na adresu sídla společnosti, nebo emailem antonia@macingova.sk

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Služby poskytované poskytovatelem mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Veškerá činnost, která je prováděna v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, je zakázána.Objednatel prohlašuje, že poskytovatel nenese právní odpovědnost za škody způsobené v souladu s užíváním vůči objednateli ani třetím stranám.
V případě zjištění jakýchkoliv závad je uživatel povinen ihned informovat poskytovatele.
Uživatel není oprávněn podnikat jakékoliv kroky, které by mohly mít negativní vliv na provoz aplikace nebo serveru.
Uživatel se zavazuje, že se nebude snažit prolomit ochranu autorských práv a další předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví.
Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu a elektronických knih, měnit, upravovat či jinak zasahovat do webu nebo elektronických knih.
Uživatel si je vědom, že nemůže šířit získané knihy a pokud tyto knihy rozšíří, je odpovědný za škodu a může po něm být vymáhána náhrada způsobené škody.
Pokud bude zjištěna snaha o porušení pravidel, bude uživatel pokutován a bude mu bez náhrady odebrán přístup k uživatelskému účtu.

6. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

1. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech poskytnutých osobních údajích, chránit je před ztrátou, odcizením, poškozením, neoprávněným přístupem a neoprávněným rozšiřováním. Prodávající je oprávněn zpřístupňovat osobní údaje třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
2. Kupující podpisem Smlouvy nebo odesláním objednávky nebo emailové objednávky potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a dává svůj souhlas ve smyslu § 11 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním osobních údajů v rozsahu a způsobem podle tohoto článku a uděleného souhlasu. Kupující nese plnou odpovědnost za škody způsobené nesprávností nebo neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů.
3. Prodávající je na základě zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů oprávněna získávat a zpracovávat v informačních systémech údaje Kupujícího a / nebo údaje související s Kupujícím, kterými jsou:

a) obchodní jméno, místo podnikání a identifikační číslo Klienta, jde-li o fyzickou osobu podnikatele nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, identifikační údaje osoby oprávněné jednat jménem Klienta, nebo jméno a příjmení, bydliště, datum narození a rodné číslo , jde-li o fyzickou osobu,
b) telefonní číslo / čísla, e-mailovou adresu / adresy nebo jiné kontaktní a identifikační údaje Kupujícího, fakturační adresu, označení osob a zaměstnanců Kupujícího oprávněných provádět jeho jménem podle Smlouvy, jakož i další údaje, které jsou součástí Smlouvy,
c) údaje o vyúčtování služeb, výška neuhrazených závazků, jakož i jiné údaje, které vzniknou v souvislosti s plněním Smlouvy.

Osoby oprávněné jednat jménem Kupujícího se považují za Dotčené osoby a osoby, které určí a oznámí Kupující Prodávajícímu, aby za něj objednávali a probírali uhrazeny Produkty podle Smlouvy, jsou pojmenovány jako Odpovědné osoby.

Prodávající bude zpracovávat údaje podle tohoto článku v nezbytném rozsahu pro účely:

aa) uzavření a plnění Smlouvy, její změny a ukončení,
ab) fakturace, přijímání a zúčtování plateb, vedení, vymáhání a postupování pohledávek, poskytování péče o Klienta včetně vyřizování stížností a reklamací a zodpovězení otázek Klienta nebo osoby jednající jménem Klienta,
ac) přímého marketingu, případně
ad) pro jiné účely av jiném rozsahu, pokud to dovoluje nebo stanovuje zvláštní právní předpis.

4. Kupující je srozuměn s tím, že hovory na zákaznických linkách Prodávajícího mohou být zaznamenávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, přičemž je o této skutečnosti povinen informovat Dotčené osoby.
5. Prodávající se zavazuje, že na zaznamenávání hovorů bude Kupující a / nebo Dotyčná osoba a / nebo Odpovědná osoba na úvod hovoru upozorněna, přičemž za souhlas s touto formou získání a zpracování údajů se považuje i souhlas získaný během volání, když volající / volané osobě je dána možnost takové volání odmítnout nebo ho zrušit. Na zpracování osobních údajů získaných v souvislosti s telefonickým hovorem na zákaznickou linku Společnosti se vztahují ustanovení tohoto článku.
6. Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas podle tohoto článku VOP dobrovolně, na dobu neurčitou, až do jeho písemného odvolání.
7. Kupující má právo udělený souhlas kdykoli písemně odvolat. Odvolání souhlasu je účinné dnem doručení odvolání souhlasu Prodávajícímu.
8. Prodávající má vypracovaný Bezpečnostní projekt a veškerou potřebnou dokumentaci v oblasti ochrany osobních údajů, společností osobnyudaj.sk, sro, se sídlem Kováčová 61, PSČ: 049 42, IČ: 50 528 041, webové sídlo: www.osobnyudaj.sk, přičemž dohledem nad dodržováním zákona je pověřen: Ing. Tomáš Dopirák, kontaktní údaje: dopirak@osobnyudaj.sk +421 907 292 832, Dopirák @ osobnyudaj.skdopirak @ osobnyudaj.sk, číslo zkoušky: 273/2013.

7. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1 V případě, že Kupující není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost Kupujícího podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání Kupujícím, Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů (dále jen “Zákon o alternativním řešení spotřebitelských sporů”). Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je (i) Slovenská obchodní inspekce, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Ústřední inspektorát SOI, Odbor mezinárodních vztahů a ARS, Prievozská 32, poštovní přihrádka 29, 827 99 Bratislava nebo elektronicky na ars @ soi.sk nebo adr@soi.sk nebo (ii) jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská České republiky (seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/zoznam -subjektov-alternativního-esení-spotřebitelských-sporů / 146987s), přičemž Kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Kupující může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Návrh Kupujícího na zahájení alternativního řešení sporu musí ve smyslu § 12 odstavec 3 Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů obsahovat:

a) jméno a příjmení spotřebitele, adresu pro doručování, elektronickou adresu a telefonický kontakt, pokud je má,
b) přesné označení Prodávajícího,
c) úplný a srozumitelný popis rozhodujících skutečností,
d) označení, čeho se Kupující jako spotřebitel domáhá,
e) datum, kdy se Kupující jako spotřebitel obrátil na Prodávajícího s žádostí o nápravu a informaci, že pokus o vyřešení sporu přímo s Prodávajícím byl bezvýsledný,
f) prohlášení o tom, že ve věci nebyl zaslán stejný návrh jinému subjektu alternativního řešení sporů, nerozhodl ve věci soud nebo rozhodčí soud, ve věci nebyla uzavřena dohoda o mediaci ani nebylo ve věci ukončeno alternativní řešení sporu způsobem podle § 20 odst. 1 písm. a) až e) Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. Na podání návrhu může Kupující využít formulář, jehož vzor je k dispozici ke stažení na na webovém sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk) a každého subjektu alternativního řešení sporů. K návrhu Kupující přiloží doklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Poskytovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit seznam elektronických knih.
Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv měnit nebo doplnit. Změny nebo doplňky těchto podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webovém rozhraní na platformě “www.macingova.sk”.
Registrací objednatel zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s obchodními podmínkami poskytovatele.

V Košicích, 1.10.2017

Rada Vás budu informovat

Přihlaste se k odběru nových, zdravých receptů a zajímavých informací.

Copyright 2018 AntoniaLifeStyle28 s.r.o. Všechna práva vyhrazena - Vytvořil NeoPixel.sk

Máte otázku? Napíšte nám.

Máte dotaz ohledně rozvozu?
Zavolejte nám.

  • Pondělí - Pátek: 08:00 - 17:00
  • Sobota: 09:00 - 12:00
  • Neděle: Zavřeno

Tyto stránky používají soubory cookies, abyste získali co nejlepší zážitek z jejich prohlížení.